Privacyverklaring

Welke persoonsgegevens gebruikt de stichting en waarom?

Gebruik persoonsgegevens?

Als stichting verzamelen wij persoonsgegevens in het kader van onze activiteiten voor het jubileumjaar 2022 van de gemeente Steenbergen. Het verzamelen van uw persoonsgegevens zijn gebonden aan één doel en kennen een rechtmatige grondslag.

Bij welke activiteiten wij uw persoonsgegeven gebruiken hebben wij vastgelegd in een register van verwerkingsactiviteiten.
Doorgaans vragen wij uw toestemming om uw persoonsgegeven te mogen gebruiken. Het kan ook zijn dat we in het kader van een (vrijwilligers) overeenkomst met u gegevens verwerken of dat doen vanuit een gerechtvaardigd belang.

We kunnen verschillende persoonsgegevens gebruiken. Op de website vragen wij enkel uw naam, uw telefoonnummer en e-mailadres. Het kan ook zijn dat we andere,  bijzondere persoonsgegevens vragen.

Heeft u vragen over het gebruik van uw persoonsgegevens, dan verwijzen wij u naar “Wat zijn mijn privacy rechten?”

 

Wat zijn mijn privacy rechten?

U heeft een aantal privacy rechten:

  • Inzageverzoek: U heeft het recht op inzage in uw persoonsgegevens. U mag vragen of wij persoonsgegevens van u hebben vastgelegd en zo ja, welke.
  • Recht op verbetering, aanvulling en afscherming: U heeft recht op verbetering, aanvulling en afscherming. Dat houdt in dat u ons mag vragen om uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of af te schermen. Als dit het geval is.
  • Recht op verwijdering: U heeft recht op verwijdering. Dat houdt in dat u ons in een aantal gevallen mag vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen.
  • U heeft recht op beperking van gebruik van uw persoonsgegevens. Dat houdt in dat u ons in een aantal gevallen mag vragen om gebruik van uw persoonsgegevens te beperken.
  • U heeft recht van bezwaar. Dit houdt in dat u ons in een aantal gevallen mag vragen uw persoonsgegevens niet meer te gebruiken.
  • U heeft het recht om persoonsgegevens over te dragen. Dat houdt in dat u ons in een aantal gevallen mag vragen om uw persoonsgegevens aan u over te dragen.

 

Hoe gebruik ik gebruik van mijn rechten?

U kunt gebruikmaken van uw privacy rechten door per brief of e-mail een verzoek bij ons in te dienen. Het is van belang dat u uw contactgegevens bij uw verzoek opneemt. Wij nemen na ontvangst van uw verzoek contact met u op.

In het algemeen reageren wij uiterlijk  binnen een maand na het ontvangen  van uw verzoek. Voor de formele behandeling van uw AVG verzoek stellen wij de voorwaarde van het tonen van een geldige identiteitsbewijs of een gelegaliseerde kopie hiervan. De bescherming van belangen van naamgenoten is hiervoor een wettelijke voorwaarde.

U kunt uw identiteitsbewijs aantonen bij de behandelaar van uw verzoek. Daartoe kunt een afspraak maken. Bij uw gemeente kunt een gelegaliseerde kopie identiteitsbewijs verkrijgen. Voor het legaliseren brengt uw gemeente leges in rekening.

Om uw rechten zo adequaat mogelijk te beantwoorden, zullen wij u vragen van welke diensten u van onze stichting gebruik heeft gemaakt.

U kunt het verzoek sturen aan:

 

Deelt de gemeente mijn persoonsgegevens met anderen?

Uw persoonsgegevens delen wij niet zomaar met andere partijen. Er zijn twee soorten uitzonderingen:

  • Wij delen uw persoonsgegevens alleen om noodzakelijke redenen met een andere partij. Bijvoorbeeld als de Politie, Belastingdienst, een accountant of Gemeente dit afdwingt met een wettelijk voorschrift of bevoegdheid. Deze partij heeft een eigen verantwoordelijkheid voor uw persoonsgegevens.
  • In bepaalde gevallen zal een andere partij uit naam van ons een opdracht of dienst uitvoeren. Met deze partijen hebben wij een overeenkomst afgesloten met afspraken over het gebruik en beveiliging van uw persoonsgegevens. In dit geval blijven wij wel verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonsgegevens.

 

Bijzondere persoonsgegevens?

Wij zullen alleen noodzakelijke persoonsgegevens vragen. In dit kader kan het  bijvoorbeeld noodzakelijk zijn te vragen of een lichamelijke beperking een rol speelt bij het deelnemen aan de activiteiten van het Jubileumjaar.

Indien u deel wilt nemen als vrijwilliger, kan de situatie zich bijvoorbeeld voordoen dat wij gelet op de taken nagaan of u een strafrechtelijk verleden heeft. Wij vragen dit ter bescherming van uzelf en andere deelnemers aan de activiteiten.

Foto’s of beeldmateriaal waarop u bent afgebeeld kunnen bijvoorbeeld een biometrische indruk geven. Ze kunnen bij identificatie dan gewaardeerd als bijzondere persoonsgegeven. Bij straatfotografie zijn wij niet altijd in staat uw toestemming te vragen. Wij vragen u bij het maken van de opname(s) zo veel mogelijk om uw toestemming en leggen dat vast met toestemmingsformulieren, die we bewaren bij de gemaakte foto’s.

Deze bijzondere persoonsgegevens krijgen extra wettelijke bescherming. Wij gebruiken ze alleen als het wettelijk is toegestaan.

 

Met wie kan ik contact opnemen als ik vragen heb over het gebruik van mijn persoonsgegevens?

Als u vragen en/of klachten heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met de heer John Nijssen. U kunt hem bereiken via het e-mailadres info@steenbergen2022.nl.

 

Welke maatregelen treft de gemeente voor de beveiliging van mijn persoonsgegevens?

Wij vinden de bescherming van uw persoonsgegevens belangrijk en hebben passende maatregelen genomen voor de beveiliging.

Wilt u meer informatie over de maatregelen of heeft u het vermoeden dat uw persoonsgegevens niet goed bij ons zijn beveiligd?

Neemt u dan contact op via info@steenbergen2022.nl.

 

Hoe lang bewaart de gemeente mijn persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Deze bewaartermijn is in ieder geval niet langer dan de wettelijk vastgestelde bewaartermijn. Bij iedere verwerkingsactiviteit hebben we een bewaartermijn bepaald.

 

Wie is er verantwoordelijk voor het gebruik van mijn persoonsgegevens?

Als u persoonsgegevens bij ons achter laat, zijn wij verantwoordelijk voor de omgang met uw persoonsgegevens. Wie zijn wij? Wij zijn het bestuur van de stichting Jubileumjaar 2022

Het bestuur is verantwoordelijk voor de veiligheid bij het gebruik van alle persoonsgegevens.

Onze organisatie kent ook nog andere onderdelen die zelf verantwoordelijk zijn voor de omgang met uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld het beheer van de website. Het bestuur of een daartoe aangestelde commissie houden controles op de uitvoering. Voor de uitvoering van de controles en het geven van adviezen kunnen zij uw persoonsgegevens ontvangen.

Verslaglegging en publicatie gebeurt alleen op basis van anoniem gemaakte persoonsgegevens, die daarmee niet herleidbaar zijn tot u als betrokkene.

 

Welke wet- en regelgeving is van toepassing en wie houdt er toezicht?

De belangrijkste wet- en regelgeving voor het gebruiken van uw persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

De Autoriteit Persoonsgegevens treedt op als externe wettelijke toezichthouder.